แนวทางการบริหารกองทุน VA 2560


แนวทางการบริหารกองทุน VA 2560
 

แนวทางการเรียกเก็บ/ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน
ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ประเภทผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ปีงบประมาณ 2560
จากกองทุนกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือน (virtual Account : VA)  

 • หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ประเภทผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยเป็นรายเดือน ตามแบบ นค.1 โดยใช้อัตราค่าบริการของกรมบัญชีกลาง ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
 • อัตราการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือน (virtual Account)  จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559,ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559  และมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ,ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้กำหนดอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ดังนี้

  • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 700 บาท/Visit  (ไม่รวมค่าตรวจพิเศษ)

2.2 โรงพยาบาลยางตลาด,กมลาไสย,สมเด็จและกุฉินารายณ์  จ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 400บาท/Visit  (ไม่รวมค่าตรวจพิเศษ)
2.3 โรงพยาบาลนามน,ร่องคำ,สหัสขันธ์,คำม่วง,ห้วยเม็ก,หนองกุงศรี,ท่าคันโท,ห้วยผึ้ง,เขาวง,นาคู,สามชัยฆ้องชัยและดอนจาน    เหมาจ่าย 210บาท/Visit
2.4 อัตราการจ่ายค่าตรวจพิเศษ
รายการตรวจพิเศษและอัตราค่าบริการตรวจพิเศษ
-    ค่าตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan)   ใช้อัตราการจ่ายตามกรมบัญชีกลาง หน่วยบริการที่ส่งตรวจ CT Scan ได้มี 5 แห่งคือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลยางตลาด,โรงพยาบาลกมลาไสย,โรงพยาบาลสมเด็จและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  โดยแพทย์ผู้สั่งตรวจต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นและใช้แบบฟอร์มที่ทางจังหวัดกำหนด หากส่งเบิกหน่วยบริการเอกชน สามารถส่งตรวจได้ที่ ศูนย์ CT Scan ขอนแก่น โรงพยาบาลสารคามอินเตอร์ และ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจุรีเวช 

 • ค่าตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ใช้อัตราการจ่ายอัตราจ่ายตามหนังสือบริษัทไทยเฮลท์อิมเมจจิ้ง จำกัด ที่ 0016/2556 ลงวันที่  25 ตุลาคม 2556 หน่วยบริการที่ส่งตรวจ CT Scan ได้มี 5 แห่งคือโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลยางตลาด,โรงพยาบาลกมลาไสย,โรงพยาบาลสมเด็จและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์  โดยแพทย์ผู้สั่งตรวจต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นและใช้แบบฟอร์มที่ทางจังหวัดกำหนด ในกรณีที่ส่งคนไข้ไปตรวจที่หน่วยเอกชนให้โรงพยาบาลทั้ง5แห่ง สามารถส่งตรวจได้ที่ ศูนย์ MRI ขอนแก่น โรงพยาบาลสารคามอินเตอร์ และ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจุรีเวช และตามจ่ายค่าตรวจMRI และเรียกเก็บจากกองทุนกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือน (virtual Account : VA)    โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
 • ค่าตรวจรังสี  สามารถสั่งตรวจพิเศษได้ทุกรายการ แต่ต้องทำการเชิงการรักษา
 • ค่าตรวจพยาธิ เฉพาะรายการที่มีค่าตรวจราคาตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปให้เรียกเก็บเป็นค่าตรวจพิเศษ รายการและค่าตรวจตามเอกสารโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • ค่าทำหัตการพิเศษ มีรายการและอัตราค่าตรวจพิเศษตามเอกสารโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • การส่งเบิกและเอกสารหลักฐาน

หลังจากการให้บริการหน่วยบริการที่ให้การรักษาต้องจัดทำเอกสารหลักฐานและส่งเบิกไปยังหน่วยบริการต้นสังกัดของผู้ป่วยภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ให้บริการ และมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
กรณีส่งต่อ Refer         
1.หนังสือนำส่ง
2.แบบ นค.1 รายบุคคล
3.ใบสรุปรายการ
4.แบบ นค.1 ในรูปแบบ Excel
กรณี AE
1.หนังสือนำส่ง
2.แบบ นค.1 รายบุคคล
3.ใบสรุปรายการ
4.แบบ นค.1 ในรูปแบบ Excel
โดยบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม http://www.va.in.th เมนู >> ส่งเบิก พร้อมแนบเอกสารข้างต้น  และหน่วยบริการต้นสังกัดของผู้ป่วยต้องเข้าไปยืนยันในระบบภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน หากไม่เข้าระบบเพื่อยืนยัน/หรือปฏิเสธ ระบบจะนำข้อมูลรอการยืนยันข้อมูล และข้อมูลยืนยันแล้ว ส่วนข้อมูลอยู่ระหว่างการปฏิเสธจะไม่นำมาประมวลผล

 • ขั้นตอนกำเนินการจัดสรรเงินกองทุน 

โดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและสรุปการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือน (virtual Account)  จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกเดือน และผ่านมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกไตรมาส และดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรเงินให้หน่วยบริการทุกแห่งพร้อมกับแจ้ง สปสช.โอนเงินให้หน่วยบริการ ภายใน 30 วัน หลังจากผ่านมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

 • หน่วยบริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินได้ที่

http://www.nhso.go.th เมนู หน่วยบริการ        NHSO Budget          รายงานการจ่ายเงินกองทุน

 • การดำเนินการตัดลูกหนี้และเจ้าหนี้

สามารถเข้าใช้งานระบบ ผ่านเว็บไซต์ http://www.va.in.th  ตัดลูกนี้ใช้เมนู พึ่งรับ ตัดเจ้าหนี้ใช้เมนูพึงรับ

 • ในกรณีโครงการพิเศษตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข (โครงการลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.กาฬสินธุ์ ปี 2560 : OV CCA )

การตามจ่ายเงิน  OV CCA ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ จากกองทุนกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปแบบบัญชีเสมือน (virtual Account : VA)

 • ให้เบิกเฉพาะสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในกรณีส่งต่อผู้ป่วยไปอัลตราซาวด์ หน่วยบริการที่ให้บริการเบิกในอัตรา 200 บาท/คน (เบิกได้เฉพาะรายที่ส่งต่อ  ถ้าเป็นผู้ป่วยภายในเขตไม่สามารถเบิกได้)