ผู้ประสานงานหน่วยบริการ ปี 2560


เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ชื่อ : นางสาวมนัสนันท์ ฤทธิ์สิงห์   เบอร์โทร : 0973027863
ชื่อ : นางสาวอรอุมา ภูมีเขียน   เบอร์โทร : 0872509177
ชื่อ : นางอรัญญา ภูทะระ   เบอร์โทร : 080-360602

โรงพยาบาลห้วยเม็ก
ชื่อ : นางสาววัลยา คำนวน   เบอร์โทร : 0877421802

โรงพยาบาลสหัสขันธ์
ชื่อ : นายวุฒินันท์ รัตนะ   เบอร์โทร : 0860548439

โรงพยาบาลนามน
ชื่อ : นางปรียาวดี พลายหมื่นไวย   เบอร์โทร : 0952312191

โรงพยาบาลร่องคำ
ชื่อ : นายนางฉวีวรรณ นัยวัฒน์   เบอร์โทร : 0819641941
ชื่อ : นางน้ำทิพย์ นนทมาตย์   เบอร์โทร : 0804624060

โรงพยาบาลเขาวง
ชื่อ : นางจันทร์ทิต เพียรภายลุน   เบอร์โทร : 081-117970
ชื่อ : นางสาวฉัตรฑริกา ผินจัตุรัส   เบอร์โทร : 0946656462
ชื่อ : นายมีฤทธิ์ ศรีประไหม   เบอร์โทร : 0895760428
ชื่อ : นางสาวรุ่งฤดี แสงเฉวต   เบอร์โทร : 0918659207

โรงพยาบาลยางตลาด
ชื่อ : นายธนวรรธก์ ภูเหมือนบุตร   เบอร์โทร : 0909546075
ชื่อ : นางสาวจิราภรณ์ ภูโอบ   เบอร์โทร : 0897141170

โรงพยาบาลกลาไสย
ชื่อ : นางสาวอำภา ไผ่พุธ   เบอร์โทร : 0852092932
ชื่อ : นางเพียงพร น้อยสมบัติ   เบอร์โทร : 0942836971

โรงพยาบาลคำม่วง
ชื่อ : นางชาลิสา ภูดวงศรี   เบอร์โทร : 0885483315

โรงพยาบาลท่าคันโท
ชื่อ : นางพนมพร พลเสนา   เบอร์โทร : 0827448522
ชื่อ : นางสาวนันทวัน นันตะสูตร   เบอร์โทร : 061-028696
ชื่อ : นางสาวศิริเนตร นาเมืองรักษ์   เบอร์โทร : 0850140877

โรงพยาบาลหนองกุงศรี
ชื่อ : นางสาวไพฑูรย์ สุจิตตกุล   เบอร์โทร : 081-545299
ชื่อ : นางปรียาภรณ์ ทองโคตร   เบอร์โทร : 0872267194

โรงพยาบาลสมเด็จ
ชื่อ : นางธัญชนก ฝ้ายลุย   เบอร์โทร : 0885749622
ชื่อ : นางสาวดาววิภา สาศรีเมือง   เบอร์โทร : 0816609844

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ชื่อ : นายนิรัตน์ โมลาขาว   เบอร์โทร : 0895744302

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ชื่อ : นางสาวเตือนใจ ไกยวรรณ์   เบอร์โทร : 0960830236
ชื่อ : นายนางฉัตรสุดา เศษฤทธิ์   เบอร์โทร : 0885172460

โรงพยาบาลดอนจาน
ชื่อ : นางสาววนิดา ระมัยวงค์   เบอร์โทร : 0918679779
ชื่อ : นางสาวสุรินี กู่ชัยภูมิ   เบอร์โทร : 0983843572

โรงพยาบาลนาคู
ชื่อ : นางจินดา ชมภูวิเศษ   เบอร์โทร : 0952211169

โรงพยาบาลสามชัย
ชื่อ : นางพิชญาภัค มองเพ็ชร   เบอร์โทร : 0923805924

โรงพยาบาลฆ้องชัย
ชื่อ : นางสาวศิริพรรณ ปัตตุดี   เบอร์โทร : 0836632023
ชื่อ : นางสาวรัชนี สุวรรณบุผา   เบอร์โทร : 0887444698

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ชื่อ : นางสาวหนึ่งฤทัย เวียงนนท์   เบอร์โทร : 0637299986
ชื่อ : นางสุกัญญา ภูมีแหลม   เบอร์โทร : 0940683599

โรงพยาบาลห้วยเม็ก
ชื่อ : นางยุภาพร สมณะ   เบอร์โทร : 0935707018

โรงพยาบาลสหัสขันธ์
ชื่อ : นายวุฒินันท์ รัตนะ   เบอร์โทร : 0860548439

โรงพยาบาลนามน
ชื่อ : นางสาวมลฤดี ศรีชู   เบอร์โทร : 0832818471
ชื่อ : นางสาวมลฤดี ศรีชู   เบอร์โทร : 0832818471

โรงพยาบาลร่องคำ
ชื่อ : นางสาวจินตหรา ดอนโหน่งชา   เบอร์โทร : 0846955387

โรงพยาบาลเขาวง
ชื่อ : นายนายอนุรักษ์ วัดเข้าหลาม   เบอร์โทร : 086-234001
ชื่อ : นายอนุรักษ์ วัดเข้าหลาม   เบอร์โทร : 086-234001

โรงพยาบาลยางตลาด
ชื่อ : นางสาวเยาวมาลย์ ภูดวงจิตร   เบอร์โทร : 0834534189

โรงพยาบาลกลาไสย
ชื่อ : นายเสกสรร พรรณขาม   เบอร์โทร : 0835633123
ชื่อ : นางนุชจรินทร์ ไชยนัด   เบอร์โทร : 0872198417

โรงพยาบาลคำม่วง
ชื่อ : นางสาวสยุมพร นนทะคำจันทร์   เบอร์โทร : 0850018662
ชื่อ : นางสาวสุพัตรา เพ็ชรบุรม   เบอร์โทร : 0878333599
ชื่อ : นาย[ทดสอบระบบ] i11449   เบอร์โทร : -

โรงพยาบาลท่าคันโท
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ สิงหะไชย   เบอร์โทร : 062-954684
ชื่อ : นางสาวศิริเนตร นาเมืองรักษ์   เบอร์โทร : 0850140877
ชื่อ : นางสาวเมธาพร ภูกิ่งแก้ว   เบอร์โทร : 0921366037

โรงพยาบาลหนองกุงศรี
ชื่อ : นางสาวนิภาพร ธุระที   เบอร์โทร : 0956590399

โรงพยาบาลสมเด็จ
ชื่อ : นางสาวสาวิตรี สีบรรดิษฐ   เบอร์โทร : 0933985307

โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ชื่อ : นางสาวกัลยานี ภูหมื่น   เบอร์โทร : 0959571969

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ชื่อ : นางกัญญาณัฐ ภารประดับ   เบอร์โทร : 095-898868

โรงพยาบาลดอนจาน
ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ กมลอิงค์   เบอร์โทร : 0801880830

โรงพยาบาลนาคู
ชื่อ : นางสาวนันทิยา ศรีหอม   เบอร์โทร : 0968870413

โรงพยาบาลสามชัย
ชื่อ : นางสาวจรุนี ปัญญา   เบอร์โทร : 0862261708
ชื่อ : นางสาวจุรีพร คงไมตรี   เบอร์โทร : 063.179971

โรงพยาบาลฆ้องชัย
ชื่อ : นางสาวรัชนี สุวรรณบุผา   เบอร์โทร : 0887444698