วันที่แจ้ง   รายละเอียด  
21-05-2561 แจ้งแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 ..post_id=391
15-05-2561 แบบฟอร์มการจัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนสำหรับสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ..post_id=390
27-02-2561 เอกสารประกอบการประชุมทางไกล เรื่องงบค่าบริการทางการแพทย์(งบค่าเสื่อม)1/2561 ..post_id=389
22-02-2561 ใบสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ..post_id=388
13-02-2561 ตรวจสอบการสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง อปท. สำหรับ รพ.สต. ตามLinkนี้ค่ะ http://khonkaen.nhso.go.th/apisak/lgoregister/index.php ..post_id=387
25-01-2561 แนวทางบริหารงบคุณภาพ_2561 สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ..post_id=386
29-12-2560 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 (70%) ..post_id=385
04-01-2561 ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2561 ..post_id=384
29-12-2560 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 (20% และ 10%) ..post_id=383
29-12-2560 แบบรายงายงบลงทุนระดับจังหวัดร้อยละ20 ..post_id=382
29-12-2560 แบบรายงานงบลงทุนระดับเขตร้อยละ10 ..post_id=381
29-12-2560 ข้อมูลงบลงทุนระดับเขตร้อยละ10และระดับจังหวัดร้อยละ20 ..post_id=380
28-11-2560 แจ้งกรอบหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณและแนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ..post_id=379
24-11-2560 เอกสารประกอบการประชุมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561 ..post_id=378
15-11-2560 แจ้งการอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ..post_id=377
05-10-2560 แบบรายงานRisk7_31สค60 ..post_id=376
05-09-2560 Excel WorkSheet แผนทางการเงิน(PLANFIN) ปี 2560 ..post_id=375
05-09-2560 เอกสารประกอบการบรรยายนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนทางการเงิน (PLANFIN) สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ..post_id=374
01-09-2560 แบบคำขอค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ..post_id=373
25-08-2560 แจ้งผลการอนุมุัติรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ..post_id=372
10-08-2560 เอกสารประกอบการประชุมสรุปการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2561 ..post_id=371
20-07-2560 เอกสารประกอบการดำเนินงานขึ้นทะเบียน ปีงบประมาณ 2561 ..post_id=370
22-06-2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งหลักฐานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ..post_id=369
16-06-2560 เอกสารชี้แจงกองทุน สปสช.เขต 7 ขอนแก่น ณ ห้องปัญญานุสติ วันที่ 16 มิย 2560 ..post_id=368
16-06-2560 แบบฟอร์ม หนังสือแสดงเจตนาปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน (Letter of Intent : LOI) ..post_id=367
28-03-2560 แจ้งผลอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ..post_id=366
24-02-2560 ตารางขอข้อมูลการมารับบริการของคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2558-2559 ..post_id=365
16-02-2560 ข้อมูลประชุม CFO-F3 ..post_id=364
23-01-2560 รายงานการประชุมผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 9 มิ.ย. 2557 ..post_id=363
12-01-2560 แบบฟอร์มขอUser เพื่อใช้งานระบบจ่ายตรงสิทธิ อปท.สำหรับ รพ.สต. ..post_id=362
12-01-2560 เอกสารประกอบการประชุมจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น ..post_id=361
29-12-2559 สรุปงบลงทุน-อปสขอนุมัตรายการปี2560 ..post_id=361
27-12-2559 ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ..post_id=360
22-12-2559 แนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ..post_id=358
21-12-2559 เอกสารประกอบการบรรยาย Audit สปสช.เขต7 วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ..post_id=357
08-12-2559 อัตราค่าบริการ สาธารณสุข ปี 2549 ของกรมบัญชีกลาง ..post_id=356
08-12-2559 รหัสมาตรฐานอ้างอิง 43+7 ..post_id=355
08-12-2559 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและจัดส่งข้อมูลตามโครงสร้าง. มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขVersion 2.2. (กันยายน 2559) ..post_id=354
08-12-2559 แนวทางการบริหารงบเหมายจ่ายรายหัว UC จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2560 ครับ ..post_id=353
02-12-2559 สรุปประเด็นที่พบการประชุม “ออกแบบเวชระเบียน ผู้ป่วย และจัดทำ Flow Chart การให้บริการรักษา และจัดทำหลักสูตร การประเมินคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอก” ..post_id=352
02-12-2559 CPG ..post_id=351
29-11-2559 มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ..post_id=350
24-11-2559 แบบฟอร์มบันทึกงบลงทุน ปี 2560 ..post_id=349
23-11-2559 ข้อมูลรายชื่อนักเรียนทุน-พนักงานกระทรวงสาธารณสุขรพท.กาฬสินธุ์ ..post_id=348
18-11-2559 มาตรฐานก่อสร้าง-ครุภัณฑ์ สำนักงบ_ส.ค.59 ..post_id=347
14-11-2559 ข้อมูลรายชื่อลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ..post_id=347
10-11-2559 เอกสารประกอบการประชุม Conference การใช้จ่ายเงินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามคำสั่ง คสช. ที่ 37/2559 วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ..post_id=345
03-11-2559 ร่างประมาณการจัดสรรเงินเดือน2560 ..post_id=344
31-10-2559 ไฟล์นำเสนอวันที่ 31 ตุลาคม 2559 [ประชุม VA 2-2560] ..post_id=343
13-10-2559 ไฟล์ VA ครั้งที่ 1-5 ปีงบประมาณ 2559 ..post_id=342
12-10-2559 ราคากลางบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ไฟล์ 2 ..post_id=341
12-10-2559 ราคากลางบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ไฟล์1 ..post_id=340
12-10-2559 ราคากลางบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 ..post_id=339
10-10-2559 ไฟล์จัดสรรเงิน VA 4/2559 ..post_id=338
10-10-2559 ไฟล์ส่งเบิก VA 4/2559 ..post_id=337
05-10-2559 ไฟล์ PLANFIN60 อัพเดท 4 ตุลาคม 2559 ..post_id=336
04-10-2559 ไฟล์ excel ปรับแก้ PLANFIN 2560 สำหรับโรงพยาบาล ..post_id=335
03-10-2559 แจ้งผลอนุมัติรายการครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ..post_id=334
21-09-2559 ข้อมูล ADjRw แยกรายสิทธิ ดึงจาก ฐาน HDC สสจ.กาฬสินธุ์ สำหรับทำรายงาน Planfin ปีงบประมาณ 2560 ..post_id=333
20-09-2559 ไฟล์อบรม PlanFin_FAI_14 กย.2559 ..post_id=332
01-09-2559 เอกสารประกอบการประชุม vison2020thailand วันที่ 31 ส.ค.59 ณ รพ.กาฬสินธุ์ ..post_id=331
01-09-2559 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานแรงงานต่างด้าว OSS ..post_id=330
23-08-2559 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2559 ราย รพ.สต. ..post_id=329
16-08-2559 แจ้งผลอนุมัติรายการตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ..post_id=328
16-08-2559 แจ้งให้ทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (บริหารระดับจังบหวัด 10%) ปีงบประมาณ 2560 ..post_id=327
11-08-2559 แบบฟอร์มแผนครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ปี 60 ..post_id=326
12-07-2559 คู่มือการบันทึก CPP ..post_id=325
12-07-2559 ไฟล์บันทึกโปรแกรม CPP สำหรับ รพ. ..post_id=324
12-07-2559 ไฟล์บันทึกโปรแกรม CPP สำหรับ รพ.สต. ..post_id=323
06-07-2559 EXCEL-แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “หน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี 2560 ..post_id=322
06-07-2559 EXCEL-แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “หน่วยบริการประจำ” ปี 2560 ..post_id=321
28-06-2559 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “รับส่งต่อ” ปี 2560 ..post_id=320
28-06-2559 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “หน่วยบริการประจำ” ปี 2560 ..post_id=319
28-06-2559 แบบประเมินแบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “หน่วยบริการปฐมภูมิ” ปี 2560 ..post_id=318
28-06-2559 เอกสารนำเสนอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สปสช เขต7 ขอนแก่น รร.พูลแมน ..post_id=317
09-06-2559 แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ รับส่งต่อ ..post_id=316
09-06-2559 แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจำ ปฐมภูมิ ..post_id=315
03-06-2559 แบบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก นค 1 แก้ไข 3 มิถุนายน 2559 ..post_id=314
03-06-2559 กระบวนการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปีงบประมาณ 2560+หนังสือเชิญประชุม ..post_id=313
27-05-2559 เอกสารการอบรมโครงการเพิ่มเงินรายได้กองทุนย่อยตามผลงานที่มีคุณภาพ (Quality Performance) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 26 พ.ค.2559 ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว ..post_id=312
12-05-2559 แบบฟอร์มขอแจ้งยืนยันการขอรับงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑ์ด้านบริการปฐมภูมิและงานหมอครอบครัว ..post_id=311
29-04-2559 แบบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก นค 1 แก้ไข 29 เมษายน 2559 ..post_id=310
27-04-2559 ข้อมูลแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 ..post_id=309
29-03-2559 รายการตรวจ CT ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เรียกเก็บ ..post_id=308
29-03-2559 แบบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 ส่งแบบสรุป นค.1 มาที่ E-mail inc.kalasin@gmail.com ..post_id=308
21-03-2559 หนังสือ การเตรียมการเพื่อรองรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ..post_id=306
21-03-2559 คู่มือ"บริหารจัดการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ" {P4P} ของ สปสช ประจำปีงบประมาณ 2559 ..post_id=305
21-03-2559 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงบประมาณ ..post_id=304
21-03-2559 บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักบริหารการสาธารณสุข ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 ..post_id=303
19-02-2559 คู่มือแนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ..post_id=302
19-02-2559 สรุปยอดเงินที่หน่วยบริการประจำ (CUP) สนับสนุน รพ.สต.ต่อปี ปีงบประมาณ 2558 จังหวัดกาฬสินธุ์ ..post_id=301
15-02-2559 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอกและบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP Individual Data)จังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 1 ปี 2559 ..post_id=300
01-02-2559 แบบฟอร์ม Username/Password ที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ ..post_id=299
19-01-2559 โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2016 รองรับการต่อ License ถึง 2017 ..post_id=298
24-12-2558 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเงินค่าบริการทางที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2559 ..post_id=297
11-12-2558 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2559 (จังหวัดกาฬสินธุ์) ..post_id=296
09-12-2558 ไฟล์แบบฟอร์มสำรวจการขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ..post_id=295
09-12-2558 สำเนาหนังสือ แนวทางการบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว uc ปีงบประมาณ 2559 ..post_id=294
30-11-2558 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนการปฏิบัติงานและการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 27 พ.ย. 58 ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ ..post_id=293
21-09-2558 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพโรงพยาบาลโดยใช้โปรแกรม DRG Index ปีงบประมาณ 2558 ..post_id=292
07-09-2558 รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรตามผลงาน PP/แผนไทย /OP-PP/QOF/P4P/ฟื้นฟู ..post_id=291
27-08-2558 โปรแกรม VISION2020 Inject - V3.0 อ.บรรทม แสนแก้ว รพ.สต.แกเปะ UPDATE เมนูส่งออก VA ..post_id=290
26-08-2558 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 2559 ตรวจสอบและส่งไฟล์กลับภายวันที่10 กันยายน 2558 ..post_id=289
26-08-2558 Point OP/PP 2558 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ..post_id=289
26-08-2558 ไฟล์เอกสารการประชุม โครงการพัฒนาการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2558 25 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค ..post_id=287
29-07-2558 สามารถดาวน์โหลด VRและDBpop เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2558 ได้แล้วที่เมนูดาวน์โหลด Null&Data VRและข้อมูลประชากรรายเดือน ..post_id=286
29-06-2558 ข้อมูลบัตรทองงวด 2 มิถุนายน 2558 ออกแล้ว ..post_id=285
29-05-2558 สามารถดาวน์โหลด ค่าว่าง(Null)เดือน เมษายน 2558 ได้แล้วที่เมนูดาวน์โหลด Null&DataVR ..post_id=284
19-05-2558 สามารถดาวน์โหลด VR ปีงบประมาณ 2558 ได้แล้วที่เมนูดาวน์โหลด Null&Data VR ..post_id=283
15-05-2558 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559 สำหรับ รพ.สต. ..post_id=282
15-05-2558 แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559 สำหรับโรงพยาบาล ..post_id=281
29-04-2558 เอกสารประกอบการประชุมตาต้อกระจก 29 เม.ย.2558 ..post_id=280
24-03-2558 แบบฟอร์มข้อมูล LC/MC/CC ..post_id=279
08-01-2558 เอกสารประกอบการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2558 ..post_id=278
27-11-2557 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพโรงพยาบาลโดยใช้โปรแกรม DRG Index ..post_id=277
10-11-2557 ข้อมูลการจัดสรรผลงานคุณภาพ QOF ปี 2557 ..post_id=276
08-10-2557 ข้อมูล MRA ปี 56และปี 57 ..post_id=275
28-07-2557 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการ One stop service ..post_id=274
28-07-2557 แบบฟอร์มเครือข่ายประสานงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว ..post_id=273
25-07-2557 แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ ..post_id=272
24-07-2557 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพโรงพยาบาลโดยใช้โปรแกรม DRG Index ..post_id=271
03-07-2557 ..post_id=270
30-06-2557 ข้อมูลบัตรทองงวดที่ 2 เดือนมิถุนายน 2557 ออกแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ข้อมูลบัตรทองส่งกลับ ..post_id=269
23-05-2557 โปรแกรม NHSO UCAuthentication 3.0 พร้อมคู่มือ สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) ..post_id=268
12-06-2557 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพโรงพยาบาลโดยใช้โปรแกรม DRG Index ..post_id=267
28-04-2557 สรุปรายงานการโอนเงินสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แยกรายกองทุน ..post_id=266
28-04-2557 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพโรงพยาบาลโดยใช้โปรแกรม DRG Index ..post_id=265
27-03-2557 ทดสอบโพส ..post_id=264
20-01-2557 แบบฟอร์ม ข้อมูลการให้บริการรองรับการตรวจราชการของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ..post_id=263
17-12-2556 ขอให้หน่วยบริการ กรอกข้อมูลในแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ตั่งแต่ 15 ธันวาคม 2555 จนถึง 30 พฤศจิกายน 2556 ส่งภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ทาง Email : ddd2528@hotmail.com ..post_id=262
15-11-2556 พระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ..post_id=261
11-11-2556 06-11-2556 สามารถดาวน์โหลด สไลด์และเอกสารชี้แจงกองทุนปี 57 ได้ที่เว็ปไซต์ สปสช.เขต7 ขอนแก่น http://khonkaen.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentview.aspx?CatID=NDY= ..post_id=260 ..post_id=260
11-10-2556 ให้โรงพยาบาลเข้าไปกรอกข้อมูลการให้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://164.115.22.135/hrm/index.php ..post_id=259
09-10-2556 ด่วน!! ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งกรอกข้อมูลการให้บริการพื่อประกอบการวิเคราะห์ภาระงาน การบริหารจัดการลูกจ้างเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวง ที่ http://www.klsh.moph.go.th หัวข้อ ระบบกรอกข้อมูลการให้บริการและจำนวนบุคลากร (ขวามือด้านล่างสุดของเว็บ) --> ลงชื่อเข้าสู่ระบบโดยใส่ usename และ password ด้วยรหัส 5 หลักของแต่ละหน่วยบริการ --> จัดการข้อมูลการให้บริการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ก่อนเวลา 24.00 น. ทั้งนี้ข้อมูลที่กรอกนี้จะมีผลต่อการจัดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการและพนักกระทรวงสาธารณสุข ..post_id=258
01-10-2556 เปลี่ยนเมนูตรวจสิทธิสวัสดิการรักษา อบจ. จากระบบเดิมเป็นใช้งานผ่านหน้าเว็บของ สปสช. ..post_id=257
23-09-2556 ประชุมการดำเนินงานส่งข้อมูลลชดเชยค่าบริการทางสาธารณสุข(NCH) สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 27 กันยายน 2556 http://www.nhso7kkn.info/meeting/detail.php?nhso_title_id=24 ..post_id=256
18-09-2556 เอกสารการประชุมหารือการจัดสรรงบประกันสุขภาพขาลงปีงบประมาณ 2557 ..post_id=255
09-09-2556 สรุปแนวทางงานลงทะเบียนคนต่างด้าว ..post_id=254
22-08-2556 ขอเชิญ หัวหน้างานประกันสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวและการใช้งานโปรแกรมออกบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ..post_id=253
29-07-2556 นโยบายและทิศทางการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2557 ..post_id=252
10-07-2556 เอกสารออกพื้นที่งานทะเบียน 2557 ..post_id=251
02-07-2556 แบบฟอร์มการขอ Username สำหรับนายทะเบียนใช้ในการตรวจสอบสิทธิ ..post_id=250
14-06-2556 แบบฟอร์มในการขอ User ในการเข้าใช้งานเว็บ OPPP Individual data ส่งมายังงานประกัน ..post_id=249
05-06-2556 รายละเอียด P4P 2555 ที่จังหวัดโอนลงพื้นที่แล้ว ..post_id=248
23-05-2556 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..post_id=247
06-02-2556 เอกสารอบรมกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRG Version5.0 การให้รหัสโร และหัตถการเบื้องต้น ..post_id=246
04-02-2556 เอกสาร on top payments 2556 จากเว็บไซต์ สปสช.เขต7 ขอนแก่น ..post_id=245
28-01-2556 คู่มือการวิเคราะห์ 12 แฟ้ม ใช้ในการรับผู้ตรวจราชการ ..post_id=244
18-01-2556 ไฟล์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ แม่ข่าย ลูกข่าย แยกหน่วยบริการเดี่ยวและหน่วยบริการกลุ่ม ..post_id=243
18-01-2556 Lisence กรมการปกครองตัวล่าสุดวันที่ 18 มกราคม 2556 ใช้ในการ Authen บัตรสมาร์ทการ์ด ..post_id=242
25-12-2555 เมนูในการดาวน์โหลดข้อมูล Pending อยู่เมนูด้านขวาครับ ..post_id=241
22-12-2555 ไฟล์การต่ออายุ License_Manager ปี 2556 สำหรับให้หน่วยบริการ ..post_id=240
10-10-2555 กำหนดการประชุมโครงการพัฒนาระบบเรียกเก็บชดเชยค่าบริการสาธารณสุขและระบบการบันทึกตรวจสอบในโปรแกรมe – Claim ของหน่วยบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น (จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม) ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น update!!! ..post_id=239
01-10-2555 หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูล RTR งวดที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2555 ได้แล้วที่เมนู ปฏิบัติการบัตรทอง ..post_id=238
18-09-2555 หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูล RTR งวดที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2555 ได้แล้วที่เมนู ปฏิบัติการบัตรทอง ..post_id=237
18-09-2555 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้บิดามารดา คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ..post_id=236
18-09-2555 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง สำหรับสิทธิบัตรทอง ท72 (ผู้มีรายได้น้อย) ที่จะหมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2555 ให้รอแนวทางปฏิบัติจาก สปสช.ก่อน ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุข ..post_id=235
06-09-2555 แบบฟอร์มกรอกข้อมูล 30 บาท ตามนโยบายรัฐบาล รบกวนส่งด่วน ภายในวันที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 12.00 น. ..post_id=234
24-08-2555 แบบลงทะเบียนใช้งานระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๑/๑) สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ..post_id=233
21-08-2555 แบบประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยของศูนย์ประสานงานส่งต่อโรงพยาบาล ..post_id=232
08-08-2555 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ..post_id=231
18-06-2555 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งบันทึกข้อมูล Hospital Profile ในส่วนข้อมูลบุคลากรปี 2555 และข้อมูลการให้บริการปี 2554 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เนื่องจากระบบจะปิดไม่ให้บันทึกข้อมูลในวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ..post_id=230
12-06-2555 ขอให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักโรงแรม ในการประชุมตรวจสอบเวชระเบียน (18-20 มิถุนายน 2555) ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ..post_id=229
28-05-2555 ที่ กส 0027.005/501/ว 5672 เรื่อง ขอให้หน่วยรับลงทะเบียนและออกบัตรประเมินตนเองตามแบบตรวจสอบและประเมินผลระบบการลงทะเบียน ส่งกลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ..post_id=228
23-05-2555 แบบรายงานผลงานการบริการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (37 ตัวชี้วัด) ..post_id=227
05-04-2555 แจ้งนโยบายการให้บริการผู้เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉิน ๓ กองทุน และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ..post_id=226
05-04-2555 ขอแจ้งกำชับให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคตาม ICD-10-TM for PCU ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว ทุกท่าน นำเอกสารดังต่อไปนี้เข้าร่วมอบรมด้วย 1. หนังสือ ICD-10-TM for PCU บัญชีจำแนกโรคฉบับประเทศไทย สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ฉบับปี 2552 เล่ม 1 ตารางการจัดกลุ่มโรค 2. หนังสือ ICD-10-TM for PCU บัญชีจำแนกโรคฉบับประเทศไทย สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ฉบับปี 2552 เล่ม 2 ดรรชนีค้นหารหัสโรค ..post_id=225
03-04-2555 เอกสารชี้แจงนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล ฉุกเฉิน 3 กองทุน ..post_id=224
23-03-2555 ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้รหัสโรคตาม ICD-10-TM for PCU ในวันที่ 10-11 เมษายน 2555 ณ ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ..post_id=223
08-03-2555 ขอเชิญอบรมเรื่องการบันทึกข้อมูลระบบบัญชี 1-บัญชี 8 ที่มีคุณภาพในฐานข้อมูล HOSxP โรงพยาบาล ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2555 ..post_id=222
08-03-2555 ขอเชิญอบรมเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิดปี 2555 วันที่ 12 มีนาคม 2555 ..post_id=221
17-02-2555 ขอให้หน่วยบริการรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ส่งกลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ..post_id=220
03-02-2555 แบบฟอร์มกรอกข้อมูล (เฉพาะนักกายภาพบำบัด) ..post_id=219
01-02-2555 แนวทาง PPE_specific 2555 ..post_id=218
26-01-2555 ค่า VR_hsub ประจำเดือน ธันวาคม 2554 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู ดาวน์โหลดข้อมูลประชากร ..post_id=217
19-01-2555 ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาระบบการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (เทศบาลตำบลห้วยเม็ก) วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Cockpit สสจ.กาฬสินธุ์ ..post_id=216
05-01-2555 รายงานสถานการณ์สาธารณสุขในประชากรณ์ต่างด้าว ส่วนที่ ๑ ..post_id=215
26-12-2554 แจ้งการเปลี่ยนความหมายค่าของรหัส STATUS = 005 จาก รอการพิสูจน์สถานะ เป็น บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(รอยืนยันสิทธิ) ..post_id=214
13-12-2554 ไฟล์ License Manager ปี 2555 สำหรับโปรแกรม NHSO UCSearch Client สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูดาวน์โหลด ..post_id=213
15-11-2554 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2555 ..post_id=212
26-10-2554 ขอเชิญผู้ดูแลระบบ HOSxP รพ.และผู้รับผิดชอบงาน OP/PP รพ.จาก รพ. ทุกแห่ง ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมค๊อกพิท สสจ.กาฬสินธุ์ เพื่อปรับโครงสร้างข้อมูลจาก 18 แฟ้ม เป็น 21 แฟ้ม และดำเนินการส่งข้อมูล OP/PP ที่เริ่มให้ส่งตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2554 ตามโครงสร้างใหม่ปี 2555 และขอให้ผู้เข้าประชุมนำคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล OP/PP pack ที่พร้อมจะส่งในโครงสร้างของปี 2555 มาด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประชุมเบิกจากต้นสังกัด ..post_id=211
20-09-2554 แบบฟอร์มการจ่ายตรง ..post_id=210
19-09-2554 การสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการ การพัฒนาบริการเภสัชกรรมในชุมชนโดยเภสัชกร ..post_id=209
19-09-2554 การสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการ งานการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองและการเข้าถึงยามอร์ฟีน ..post_id=208
19-09-2554 การสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการ งานบริการผู้ป่วยจิตเวชและการเข้าถึงยาRisperidone ..post_id=207
19-09-2554 การพัฒนาเครือข่ายเภสัชกร สนับสนุนและการกำกับติดตามคุณภาพงานบริบาลเภสัชกรรม ..post_id=206
19-09-2554 การสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการตามเกณฑ์คุณภาพผลงานกิจกรรมพัฒนาบริการการพัฒนาระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ..post_id=205
19-09-2554 การสนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการตามเกณฑ์คุณภาพผลงานกิจกรรมพัฒนาบริการ การจัดตั้งและพัฒนาคลินิกอดบุหรี่ ..post_id=204
02-09-2554 แบบฟอร์มสรุปผลการำเนินงานตามโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ..post_id=203
01-09-2554 ไฟล์ Status (สถานะบุคคล) สำหรับสาขาจังหวัด/หน่วยบริการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนความหมายค่าของรหัส STATUS = 009 ใหม่ ..post_id=202
22-08-2554 เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบและประเมินผลระบบการลงทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียน ..post_id=201
22-08-2554 ขอให้หน่วยรับลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกแห่ง ( รพท./รพช.ทุกแห่ง/สสอ.สามชัย/สสอ.นาคู/สสอ.ดอนจาน/สสอ.ฆ้องชัย) กรอกคะแนนประเมินตนเองในแบบตรวจสอบและประเมินผลระบบการลงทะเบียนของหน่วยรับลงทะเบียน แล้วส่งกลับกลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ทางอีเมล์ jaoh_p@hotmail.com ..post_id=200
11-08-2554 ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมลสิทธิ์ว่างประจำเดือนกรกฏาคม 2554 ได้ที่เมนูดาวน์โหลดข้อมูลประชากร ..post_id=199
15-08-2554 ข้อมูล DB Pop เดือนกรกฏาคม 2554 รายโรงพยาบาลและ สสอ.สามารถดาวน์โหลดได้จาก FTP ของแต่ละหน่วยงาน ..post_id=199
24-06-2554 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม KPI PCU ตัวล่าสุดวันที่ 24 มิ.ย. 2554 ได้ที่ FTP ของแต่ละโรงพยาบาล ..post_id=197
13-06-2554 ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมลสิทธิ์ว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ได้ที่เมนูดาวน์โหลดข้อมูลประชากร ..post_id=196
03-06-2554 เกณฑ์การดำเนินการศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ,แบบประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ..post_id=195
30-05-2554 โปรแกรม Audit เบาหวาน/ความดัน (DMprim) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ..post_id=194
25-05-2554 ท่านสามารถ Download โปรแกรมUCAuthentication (NHSO Smart Card Authentication System) version 1.40 รองรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชน รุ่น Smart Card ทุกรุ่น ได้ที่เมนูดาวน์โหลดของเว็บไซต์กลุ่มงานประกันสุขภาพ ..post_id=193
25-05-2554 เกณฑ์คุณภาพบริการระดับปฐมภูมิเรื่องอัตราการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (Audit DM) ตามแนวทางเวชปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2554 เพื่อเป็นคู่มือในการประชุมตามโครงการ”พัฒนางานตรวจสอบเวชระเบียน (Audit) และคุณภาพการรักษา (Clinical Audit) ของหน่วยบริการ จ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔” ระหว่างวันที่ ๓๐- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ..post_id=192
25-05-2554 ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดสรรงบพัฒนาคุณภาพบริการ มีตัวชี้วัดเกณฑ์ที่ 4 ของโรงพยาบาล คือรายงานข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพบริการ หรือ Quality Surveillance Indicator (OSI) แบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 2 ข้อมูลของเดือน ต.ค. 53-มี.ค. 54 ให้หน่วยบริการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม อิเลคโทรนิกส์ไฟล์ Excel ชื่อ " OSI รอบที่ 2" หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มและส่งงานได้ที่ e-mail : chittima_tu@hotmail.com ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 นี้ ..post_id=191
09-05-2554 ที่ กส 0027.005/503/ว.4782 เชิญบุคคลากร แพทย์ พยาบาล เวชสถิติ เข้าร่วมอบรมในโครงการ "การบันทึกเวชระเบียนและหลักเกณฑ์ตรวจประเมินความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน" วันที่ 19-20 พค 2554 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ..post_id=190
04-05-2554 แบบฟอร์รายงานข้อมูลแรงงานต่างด้าวรายเดือน ..post_id=189
19-04-2554 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนการให้บริการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ..post_id=188
04-04-2554 ที่ กส 0027.005/503/ว 3705 เรื่อง ขอเชิญประชุมการบริหารงบผู้ป่วยนอกส่งต่อรายการที่จำเป็น วันที่ 7 เมษายน 2554 ..post_id=187
31-03-2554 ที่ กส 0027.005/503/ว3543 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุม " วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและจัดการข้อมูลสารสนเทศ KM MIS's DAY ..post_id=186
30-03-2554 ที่ กส 0027.005/501/ว 3505 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน LAB เข้าประชุม ..post_id=185
29-03-2554 ที่ กส 0027.005/503/ว 3477 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาระบบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บชดเชย ..post_id=184
25-03-2554 ใหม่ล่าสุด แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน-ความดัน ปี54 แก้ไขล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2554 ปรับขนาดกระดาษฟอร์มตรวจเท้าให้เป็น A4 และลบเปลี่ยนหัวฟอร์มตรวจตา และรูปแบบไฟล์เป็น PDF ..post_id=183
25-03-2554 ใหม่ล่าสุด แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน-ความดัน ปี54 แก้ไขล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2554 ปรับขนาดกระดาษฟอร์มตรวจเท้าให้เป็น A4 และลบเปลี่ยนหัวฟอร์มตรวจตา และรูปแบบไฟล์เป็น WORD ..post_id=182
23-03-2554 ไฟล์ Script SQL สำหรับเรียกใช้เพื่อตรวจสอบดูรายชื่อคนที่ได้รับการคีย์ข้อมูลคัดกรองเบาหวาน-ความดัน (ต้องเข้าใช้งานใน HOSxP ด้วยรหัสผ่านที่เป็น Admin และเรียกใช้งานด้วยการ Run Query (สายฟ้า) ) ..post_id=181
23-03-2554 ไฟล์นำเสนอ ระบบฐานข้อมูลโรคเรื้อรัง จ.กาฬสินธุ์ ..post_id=180
23-03-2554 แบบฟอร์มคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน-ความดัน ปี54 แก้ไขล่าสุด วันที่ 23 มีนาคม 2554 ..post_id=179
21-03-2554 ที่ กส 0027.005/501/ว 3074 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลตรวจตาและตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงผ่านโปรแกรม HOSxP วันที่ 23 มีนาคม 2554 ..post_id=178
18-03-2554 หน่วยบริการทุกแห่งสามารถดู ข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2554 ได้แล้ว ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ ..post_id=177
18-03-2554 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ค่าว่าง NULL และ ข้อมูลบัตรทองรายหน่วยบริการ VR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ได้แล้ว ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ ..post_id=176
02-03-2554 ที่ กส 0027.005/501/ว 2180 เรื่อง อบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดโรงพยาบาล ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 ..post_id=175
23-02-2554 หน่วยบริการทุกแห่งสามารถดูข้อมูลประชากรแยกสิทธิ/ดาวน์โหลดข้อมูลค่าว่าง (NULL) และข้อมูลประชากรสิทธิ UC (VR) เดือนมกราคม 2554 ได้แล้วที่เมนู ข้อมูลประชากรแยกสิทธิ ..post_id=174
22-02-2554 ที่ กส 0027.005/503/ว 1640 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการ ประจำปี 2553 ..post_id=173
22-02-2554 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการให้รหัสโรค ICD - 10- TM for Primary Care Unit ตัวแทน รพ. ๑ ท่าน และ ตัวแทน สสอ. หรือ สอ. อำเภอละ 1 ท่าน โดยแจ้งรายชื่อที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ..post_id=172
15-02-2554 ที่ กส. 0027.005/501/ ว 1657 เรื่อง ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการ ..post_id=171
09-02-2554 ที่ กส 0027.005/501/ว 1492 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดสรรเงิน PPE-Itemized วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554.. ..post_id=170
08-02-2554 ด่วนที่สุด!! ขอข้อมูลค่าใช้จ่าย OPD/IPD (Unit Cost) เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ มาที่ e-Mail : chittima_tu@hotmail.com หรือหน้า websit กลุ่มงานประกันฯ สสจ.กาฬสินธุ์ ภายในวันที่่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ..post_id=169
07-02-2554 ขอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประเมินมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2553-2554 ส่งถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ภายใน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ..post_id=168
01-02-2554 ที่ กส 0027.005/501/ว 921 ลงวันที่ 27 มกราคม 2554 เรื่อง แจ้งการปรับเกลี่ยจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวตามผลงานจริง ปีงบประมาณ 2553 ..post_id=167
31-01-2554 ทุกหน่วยบริการ สามารถดูข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ เดือน ธันวาคม 2553 ได้แล้ว ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ ..post_id=166
28-01-2554 ที่ กส.0027.005/503/ว.915 เชิญคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเขบียนที่ขอเบิกชดเชยค่าบริการสาธารณสุข ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 31 มค 54 ถึง วันที่ 1-2 กพ 54 รายละเอียด รายชื่อ กำหนดการ ตามเอกสารแนบคะ ..post_id=165
27-01-2554 หน่วยบริการทุกแห่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลค่าว่างเดือน ธันวาคม 2553 ได้แล้วที่เมนู ข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ ..post_id=164
24-01-2554 ขอข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพบริการQuality Surveillance Indicator (OSI) รอบที่ 1ข้อมูลของเดือน เม.ย 53 - กย. 53 ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม อิเลคโทรนิกส์ไฟล์ Excel ชื่อ " OSI รอบที่ 1" หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งงานe-mail : chittima_tu@hotmail.com ภายในวันที่ 26 มกราคม 2554 นี้ ..post_id=163
17-01-2554 ที่ กส 0027.005/501/ว 361 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPE-Itemized) ..post_id=162
13-01-2554 ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด ในวันที่ 17 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมไตรลักษณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ..post_id=162
10-01-2554 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Claim ภายในวันที่ 11 มกราคม 2554 ..post_id=160
10-01-2554 ขอเชิญเตรียมทีมประชุมวิทยากร e-Claim น.พ.สุรพงษ์ ลักษวุธ, คุณจริยา อัฐนาค, คุณดาวิภา แห่งธรรม, คุณเพียงพร น้อยสมบัติ, คุณกฤษณา ไชยสิทธิ์, คุณสมบัติ บุญโต (เปลี่ยนห้องประชุมจากห้องมคุ้มครองผู้บริโภค เปลี่ยนเป็น ห้องรับเรื่องร้องเรียน) ..post_id=159
24-12-2553 ข่าวที่ 771/53 กส.0027.005/501/771 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูล op/pp ในไตรมาสแรก (เชิญผู้ดูแลระบบ HosXP โรงพยาบาล ร่วมประชุม วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ) ..post_id=158
23-12-2553 ERROR 8 : รายชื่อผู้ขอลงทะเบียนบัตรทองที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยนายทะเบียน รพ.นามน รพ.สหัสขันธ์ และ รพ.เขาวง ในงวดวันที่ 22 ธันวาคม 53 ขอให้นายทะเบียนหน่วยบริการได้ให้ความสำคัญในการอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียน ในทุกงวด ..post_id=157
22-12-2553 ไฟล์อัพเดทการเข้าใช้งานฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฏร์ License Manager สำหรับโปรแกรม NHSO UCSearch Client สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู ดาวน์โหลด ..post_id=156
22-12-2553 ที่ กส 0027.005/503/ว 12484 เรื่อง ขอเชิญประชุมตามโครงการ "พัฒนาระบบบันทึกและการตรวจสอบข้อมูลเพื่อการเรียกเก็บค่าบริการใน E-Claim ของหน่วยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2554 " ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ..post_id=155
10-12-2553 รายชื่อของผู้ลงทะเบียนบัตรทอง ที่ไม่ได้รับการอนุมัติบัตรจากนายทะเบียน (รพ.นามน/รพ.กมลาไสย/รพ.ห้วยเม็ก/รพ.ท่าคันโท/รพ.ห้วยผึ้ง/รพ.ธีรวัฒน์) ในวันที่ 10 ธันวาคม 2553 เวลา 19.20 น. ขอให้หน่วยบริการที่ไม่ได้อนุมัติบัตร ได้ให้ความสำคัญกับการอนุบัตรให้เรียบร้อยตามรอบ เพื่อไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ในรอบถัดไป ..post_id=154
09-12-2553 ที่ กส 0027.005/501/ว 11906 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ ..post_id=153
09-12-2553 กส 0027.005/504/ว11752 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญประชุม (ชมรมสาธารณสุขท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ 14 ธันวาคม 53 หอประชุมธรรมาภิบาล) ..post_id=152
09-12-2553 กส 0027.005/501/ว 11899 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญประชุม การตรวจสอบข้อมูล op/pp วันที่ 14 ธันวาคม 2553 ..post_id=151
06-12-2553 แจ้งปรับรหัสผ่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ งานประกันสุขภาพ สสจ.กส. กรณีที่ผู้สมัครใช้งานเป็นลำดับที่ 10 ของหน่วยบริการ (XXXXX-010) ขอปรับเปลี่ยนรหัสใช้งานเป็น (XXXXX-10) โดยใช้รหัสผ่านตัวเดิม ..post_id=150
26-11-2553 ไฟล์ Update License สำหรับเครื่องอ่านบัตร สมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถใช้ตัว Update License ที่อยู่ในแผ่นติดตั้งได้ ..post_id=149
25-11-2553 ไฟล์นำเสนอของ สปสช. ในงานประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ที่ โรงแรมริมปาว 18 พฤศจิกายน 53 ..post_id=148
22-11-2553 สไลด์นำเสนองาน ประชุม สมาร์ทการ์ด วันที่ 22 พ.ย. 53 ณ ห้องไตรลักษณ์ สสจ.กส. ..post_id=147
17-11-2553 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือจัดซุ้มนิทรรศการมหกรรม "สุขภาพดี วิถีอีสาน" ผอ.รพ.กาฬสินธุ์,ผอ.รพช.ยางตลาด,คำม่วง, กุฉินารายณ์,กมลาไสย,เขาวง,สสอ.เมือง,ยางตลาด,คำม่วง,กุฉินารายณ์,กมลาไสย,เขาวง, ..post_id=146
17-11-2553 ขอเชิญผู้ดูแลระบบ HosXP และผู้รับผิดชอบงาน 18 แฟ้มโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม 19 พ.ย. 53 ..post_id=145
16-11-2553 ที่ข่าว 702/53 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2554 ..post_id=144
10-11-2553 รายชื่อผู้ขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่นายทะเบียนหน่วยบริการ ไม่อนุมัตร ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 53 เวลา 17.45 น. ..post_id=143
05-11-2553 ข้อมูล NULL และ VR พร้อมทั้งรายละเอียดประชากรแยกสิทธิ์ เดือน กันยายน 2553 สามารถดู และดาวน์โหลดได้แล้ว ที่เมนูประชากรแยกสิทธิ์ ..post_id=142
03-11-2553 รายละเอียดหนังสือเชิญประชุม 18 แฟ้ม ที่อุดรธานี (สำหรับผู้รับผิดชอบ 18 แฟ้มในโรงพยาบาล) ..post_id=141
03-11-2553 ใบเบิกบัตรทอง สำหรับหน่วยบริการที่ต้องการเบิกบัตร ..post_id=140
20-10-2553 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการโอนเงินแรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2553 ..post_id=139
18-10-2553 ด่วนที่สุด ที่ข่าว 646/53 วันที่ 15 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขอข้อมูลจำนวนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ ..post_id=138
12-10-2553 ด่วนที่สุด ที่ กส 0027.005/501/637 เรื่อง ขอเชิญประชุม (13-14 ตุลาคม 53 ขอให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมประชุมทุกแห่ง นำเครื่องอ่านบัตรประชาชน สมาร์ทการ์ดมาด้วย) ..post_id=137
08-10-2553 ที่ กส 0027.005/501/ว 9891 เรื่อง เร่งรัดการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ..post_id=136
07-10-2553 กลุ่มงานประกันสุขภาพ จะจัดประชุมชี้แจงโปรแกรม UCAuthentication / WelfareUC2010 / ระบบ Datacenter และรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในงานทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2553 (หนังสือเชิญประชุมและรายละเอียดอยู่ระหว่างดำเนินการ) จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนบัตรทอง ของหน่วยบริการออกบัตร ได้ดำเนินการขอ PIN CODE สำหรับบัตรประชาชนอเนกประสงค์ของตนเอง(ตามรายละเอียดตามหน้าแรกเว็บงานประกันสุขภาพ) เพื่อนำ PIN CODE มาใช้ในการฝึกปฏิบัติ ทดสอบระบบในวันประชุม ..post_id=135
04-10-2553 ด่วนที่สุด!!!!เรื่องเสนอแผนงานโครงการผู้พิการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งเสนอแผนงาน/โครงการผู้พิการที่ใช้กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน(CRB) ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ..post_id=134
01-10-2553 ไฟล์ Excel และ Power Piont ประชุม 1 ตุลาคม 53 ที่ห้อง Cokpit ..post_id=133
01-10-2553 โปรแกรม Sqlitebrowser สำหรับเปิดฐานข้อมูล SQLite ..post_id=132
01-10-2553 หน่วยบริการสามารถดู ข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ เดือน สิงหาคม 2553 ได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ ..post_id=131
01-10-2553 ข้อมูลค่าว่าง (NULL) และสิทธิบัตรทองในพื้นที่ (VR) เดือนสิงหาคม 2553 สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย "ดาวน์โหลดข้อมูลประชากร" ..post_id=130
29-09-2553 ด่วนที่สุด เชิญผู้ดูแลระบบ HosXP และ ผู้รับผิดชอบงานคัดกรองความเสี่ยงฯ เข้าร่วมประชุม (ตามไฟล์ที่แนบ) ..post_id=129
17-09-2553 แจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลรายการบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ..post_id=128
16-09-2553 ที่ กส 0027.005/501/ว 9216 เรื่อง การรายงานข้อมูลบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Itemized Purchasing) ปีงบประมาณ 2553 ..post_id=127
14-09-2553 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดคอนเสิร์ต "ดวงดาวแห่งศรัทธา" ..post_id=126
09-09-2553 แจ้งผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบโรคเรื้อรังทุกโรงพยาบาล กำหนดส่งข้อมูล จะถูกกำหนดอีกครั้งหลังวันที่ 13 กันยายน 2553 ขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้สมบูรณ์ เพื่อการนำส่งข้อมูล ซึ่งจะกำหนดวันส่งอีกครั้ง ..post_id=125
31-08-2553 รายงานสรุปจานวนผู้ป่วยDM+HT ที่ลงทะเบียนที่โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2553 ..post_id=124
31-08-2553 รายงานสรุปจานวนผู้ป่วยDM+HTที่รับบริการที่สถานีอนามัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (แยกรายหน่วยบริการ) ..post_id=123
31-08-2553 รายงานสรุปจานวนผู้ป่วยDM+HTที่รับบริการที่สถานีอนามัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ..post_id=122
25-08-2553 การจัดสรรงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ (ontop payment) ..post_id=121
20-08-2553 สรุปสถานการณ์ค่าว่าง และ รายละเอียดค่าว่างรายหน่วยบริการ นับถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ..post_id=120
20-08-2553 ข้อมูลประชากรแยกสิทธิ เดือน กรกฎาคม สามารถดูได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ เมนูย่อย ดูข้อมูลประชากรแยกสิทธิ ..post_id=119
20-08-2553 ข้อมูลค่าว่าง (NULL) และ บัตรทอง (VR) เดือน กรกฎาคม 2553 แยกรายหน่วยบริการ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ เมนูย่อย ดาวน์โหลดข้อมูลประชากร ..post_id=118
17-08-2553 แบบรายงาน นค.1 ตัวปรับแก้ล่าสุด (16-08-53) แสดงประเภทสิทธิ และ แสดงจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือ (สำหรับผู้ดูแลระบบ นำเข้ารายงานในโปรแกรม Hosxp) ..post_id=117
11-08-2553 ข้อมูลประชากรแยกรายหน่วยบริการเดือน กรกฎาคม 2553 ..post_id=116
06-08-2553 ขอให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, นามน,กมลาไสย, ร่องคำ, เขาวง, สหัสขันธ์, คำม่วง, ห้วยผึ้ง,กุฉินารายณ์ ตรวจสอบหนี้ค้างชำระค่ารักษาพยาบาลตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนธุ์ทราบโดยด่วน เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป ..post_id=115
05-08-2553 หน่วยบริการออกบัตรทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดข้อมูล dbpop ได้ที่ FTP Site ของหน่วยบริการ ..post_id=114
04-08-2553 ข้อมูล RTR ศูนย์บริการเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ..post_id=113
29-07-2553 วิทยุเชิญประชุมงบ ontop เรียน ผอ.รพ.กาฬสินธุ์, กมลาไสย, หนองกุงศรี,ยางตลาด,เขาวง, คำม่วง และ สสอ.เมือง, หนองกุงศรี, ยางตลาด, ดอนจาน,สมเด็จ,กุฉินารายณ์,ห้วยเม็ก, สหัสขันธ์ ..post_id=112
21-07-2553 ด่วนที่สุด! ขอให้ทุกโรงพยาบาลเลือกสุ่มแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในแผนก สูตินารี/ศัลยกรรม/อายุรกรรม/เด็กที่ภาวะแทรกซ้อน ที่ติดปัญหาหรือข้อสงสัย เพื่อให้ทีมใน "โครงการสัมนากระบวนงานจัดการข้อมูลผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก ของหน่วยบริการจังหวัดกาฬสินธุ์" เข้าช่วยเหลือ ส่งแฟ้มภายในวันที่ 23 ก.ค. 53 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ..post_id=111
16-07-2553 แบบฝึกหัด Excel 4 ..post_id=110
15-07-2553 แบบฝึกหัด Excel 3 ..post_id=110
15-07-2553 ขอให้สำรวจข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ..post_id=109
15-07-2553 แบบฝึกหัดการอบรม Excel 2 ..post_id=109
12-07-2553 แบบฟอร์ขออนุญาตไปราชการ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น (รพ.กาฬสินธุ์,กมลาไสย,คำม่วง,ห้วยผึ้ง,ร่องคำ,หนองกุงศรี,เขาวง,นามน) ..post_id=106
07-07-2553 หนังสืออนุมัติให้เข้าอบรมโปรแกรมผู้พิการ 8 กค. 53 ..post_id=105
06-07-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลค่าว่าง (NULL) รายหน่วยบริการประจำเดือน มิถุนายน 2553 ได้แล้วที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ ..post_id=104
06-07-2553 วิทยุเชิญประชุมโปรแกรมผู้พิการ และแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (ขอให้นำขอนุญาตไปราชการฉบับจริงมาพร้อมในวันประชุม เท่านั้น) ..post_id=103
05-07-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดูข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ เดือน พฤษภาคม 2553 ได้แล้ว ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย "ดูข้อมูลประชากรรายเดือน" ..post_id=102
02-07-2553 ที่ กส 0027.005/501/ว 6272 เรื่อง เร่งรัดการสำรวจสิทธิว่าง เพื่อลงทะเบียนโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ..post_id=101
30-06-2553 แบบฟอร์มกลาง สำหรับคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน (ฟอร์มตรวจตา ตรวจเท้า) สำหรับกรอกข้อมูลผู้ป่วย ก่อนนำไปเพิ่มลงในโปรแกรม HOSxP ..post_id=100
30-06-2553 คู่มือการทำงานการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สำหรับผู้ทำงานโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลที่ต้องคีย์ข้อมูลในโปรแกรม HOSxp หลังจากผู้ดูแลระบบนำเข้า UE เรียบร้อยแล้ว ..post_id=99
30-06-2553 วิธีการนำเข้า UE สำหรับผู้ดูแลระบบ HOSxP โรงพยาบาล ..post_id=98
29-06-2553 แบบฟอร์มคีย์ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน (UE ตรวจเท้า-ตา) สำหรับโรงพยาบาลนำเข้าใน HOSxP เป็นตัวใช้งานจริง ..post_id=97
24-06-2553 หนังสืออนุมัติ/อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมนอกสถานที่ (จ.สุพรรณบุรีและเพชรบุรี) เรียน ผอ.รพ.กาฬสินธุ์,กมลาไสย,หนองกุงศรี,สมเด็จ,ห้วยผึ้ง ..post_id=96
22-06-2553 เอกสารประกอบการประชุม e-caim และ เอกสารการบรรยาย audit วันที่ 14-15 และ 17-18 มิย. 53 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ..post_id=96
21-06-2553 เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 16 มิถุนายน 53 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล ..post_id=94
21-06-2553 หนังสืออนุมัติ/อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมนอกสถานที่ จังหวัดหนองคาย ..post_id=93
21-06-2553 แบบสรุปผลการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สำหรับคีย์คะแนนรวม ..post_id=92
14-06-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลค่าว่าง NULL และ VR เดือน พฤษภาคม 2553 ได้แล้ว ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย ดาวน์โหลดข้อมูลประชากร ..post_id=91
14-06-2553 ทุกหน่วยบริการสามารถดูข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ เดือน เมษายน 2553 ได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ ..post_id=90
14-06-2553 ไฟล์ประกอบการนำเสนอ การดำเนินงานกองทุนสุขภาพ ณ โรงแรมริมปาว ..post_id=89
11-06-2553 แจ้งเลื่อนการอบรมการจัดทำสราสนเทศงานประกันสุขภาพ โดยใช้ Pivot table & Pivot chart บน Excel จากวันที่ 16-18 มิถุนายน 2553 เป็น 14-16 กรกฎาคม 2553 ..post_id=88
08-06-2553 แจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบเวชระเบียน ณ โรงแรมไทย - ลาว ริเวอร์ไซค์ จ.หนองคาย ..post_id=87
08-06-2553 แจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรม DRG ตามหลัก WHO ..post_id=86
08-06-2553 ขอให้หน่วยบริการแจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Claim ..post_id=85
07-06-2553 ขอเชิญผู้ดูแลระบบ XosXP โรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบงาน 12แฟ้ม/18 แฟ้มโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ PCU โรงพยาบาล เข้าร่วมอบรม วันที่ 9-11 มิถุนายน 2553 ..post_id=84
03-06-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลค่าว่าง NULL และ VR เดือน เมษายน 2553 ได้แล้ว ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย ดาวน์โหลดข้อมูลประชากร ..post_id=83
25-05-2553 ที่ กส 0027.005/503/ว 4872 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญอบรมตรวจสอบเวชระเบียน วันที่ 1-4 มิถุนายน 2553 ..post_id=82
21-05-2553 เอกสารประเมิน ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2554 ..post_id=81
21-05-2553 สไลด์ นำเสนอ งานประชุม E-Claim ที่โรงแรมริมปาว วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 ชุดที่ 2 ..post_id=80
21-05-2553 สไลด์ นำเสนอ งานประชุม E-Claim ที่โรงแรมริมปาว วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 ชุดที่ 1 ..post_id=79
14-05-2553 ที่ กส 0027.005/501/ว 4487 เรื่อง ขอเชิญอบรมฟื้นฟูความรู้ในการตรวจประเมินหน่วยบริการภายใน CUP และการบันทึกข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ..post_id=78
11-05-2553 กส.0027.005/501/ว4295 เรื่อง การใช้บัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบสิทธิแทนบัตรทอง และการพิมพ์บัตรของหน่วยบริการ ..post_id=77
03-05-2553 กส 0027.005/501/287 เรื่อง ขอเชิญประชุม (12-18 แฟ้มโรงพยาบาล) ..post_id=76
27-04-2553 แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่ง กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สสจ.กส. จัดอบรม การทำรายงานจากฐานข้อมูล SQL (ฐานข้อมูลของ Jhcis) ด้วยโปรแกรม I-Report (สามารถนำมาใช้ทำรายงานข้อมูลจาก HosXP ได้) จึงเชิญผู้ดูแลระบบโรงพยาบาลเข้าร่วม รายละเอียดหนังสือตามไฟล์ที่แนบ (เข้าร่วมตามความสมัครใจ) ..post_id=75
22-04-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ รายเดือน (DBPOP) ประจำเดือน มีนามค 2553 ได้แล้ว ที่ FTP Site ทุกหน่วยบริการ ..post_id=74
22-04-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดูรายละเอียด ข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ เดือน มีนาคม 2553 ได้ที่ เมนูประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย "ดูข้อมูลประชากรรายเดือน" ..post_id=73
12-04-2553 โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพบริการ QSI รอบที่ 2 (ไฟล์รับส่งต่อ 04.xls) ได้ที่นี่ และส่งกลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2553 ..post_id=73
12-04-2553 ด่วนที่สุด ขอให้ส่งข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระของหน่วยบริการที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถ เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล๋ ทาง e-mail : chittima_tu@hotmail.com หรือ เว็บไซต์กลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2553 ..post_id=72
09-04-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ NULL และ VR ประจำเดือน มีนาคม 2553 ได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย ดาวน์โหลดข้อมูลประชากร ..post_id=70
02-04-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดูข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2553 ได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ ..post_id=69
01-04-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ NULL และ VR ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 ได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย ดาวน์โหลดข้อมูลประชากร ..post_id=69
31-03-2553 ขอเชิญประชุมและแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมงานผู้พิการ แรงงานต่างด้าว และงานประกันสังคม ..post_id=67
26-03-2553 ที่ กส.00027.005/501/ว 2962 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553 เรื่อง แจ้งผลการประชุมการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 12-18 แฟ้ม ..post_id=66
25-03-2553 ขอให้โรงพยาบาลทุกแห่ง กรอกข้อมูลการดำเนินงานไตวายเรื้อรัง ส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2553 ..post_id=65
23-03-2553 แบบฟอร์มกรอกข้อมูล Itemize (จากการประชุม E-Claim ที่โรงแรมริมปาว 22 มีนาคม 53) ..post_id=64
19-03-2553 กส 0027.005/501/199 ขอเชิญประชุม (ผู้ดูแลระบบ - ผู้รับผิดชอบ 12-18 แฟ้ม) ..post_id=63
08-03-2553 กส.0027.005/501/ว 2239 เรื่อง การลงทะเบียนในระบบ SMS เพื่อรับข่าวสารการโอนเงิน ..post_id=62
05-03-2553 ด่วนที่สุด ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งส่งรายงานข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพบริการ ภายในวันนี้ ..post_id=61
03-03-2553 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพฯ วันที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 -16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ ..post_id=60
26-02-2553 รพ. ห้วยผึ้ง โหลดข้อมูล ม.41 ได้ที่นี่ ..post_id=59
12-02-2553 หน่วยบริการทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดค่าว่าง (NULL) และ ข้อมูลบัตรทองของหน่วยบริการ (VR) เดือน มกราคม 2553 ได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย "ดาวน์โหลดข้อมูลประชากร" ..post_id=58
12-02-2553 ข้อมูลสำหรับ งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลห้วยึ้ง ..post_id=57
12-02-2553 หน่วยบริการออกบัตรทุกแห่ง สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประชากร dbpop จนถึง ม.ค.53 ได้ที่ FTP Site ของหน่วยบริการ ..post_id=56
12-02-2553 ข้อมูลประชากรรายเดือน ล่าสุดถึง มกราคม 2553 สามารถดูได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย ดูข้อมูลประชากรรายเดือน ..post_id=55
11-02-2553 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม "ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และการบริการส่งเสริมสุขภาพ" ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ไปเป็น "ห้องประชุมไตรลักษณ์ สสจ.กาฬสินธุ์" (เนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้น) ..post_id=54
11-02-2553 กส.0027.005/501/109 ขอเชิญประชุม (ตรวจสอบ 12-18 แฟ้ม สสอ.กุฉินารายณ์) ..post_id=53
05-02-2553 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพบริการผู้ป่วยนอก 12 แฟ้ม รพ.และผู้ปฏิบัติงานด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ 18 แฟ้ม รพ.เข้าร่วมประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ..post_id=52
04-02-2553 ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติในการขอรับสนับสนุนงบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และส่งกลับไปยัง สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ..post_id=51
02-02-2553 กส.0027.007/001/79 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องขอเชิญประชุม (การให้รหัสโรคตาม ICD10) ที่อุดรธานี 2-5 กุมภาพันธ์ 53 ..post_id=50
01-02-2553 แจ้งงานประกันสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์ ได้ส่งปฏิทินตั้งโต๊ะ ของ สปสช. จำนวน 4 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ รพ. โดยฝากไปกับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมงบลงทุน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ..post_id=49
20-01-2553 รายละเอียด การสุ่มแฟ้มเวชระเบียน PCU สำหรับงานประชุม 20-22 มกราคม 2553 ..post_id=48
19-01-2553 ขอให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมวันที่ 20-22 มกราคม 2553 นำแฟ้มเวชระเบียน OP ตามที่ไฟล์แนบมาด้วย ..post_id=47
18-01-2553 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนการบันทึกข้อมูล OP/PP Individual Record จากโรงพยาบาลทุกแห่ง (รายชื่อตามที่แนบ) เข้าร่วมประชุมวันที่ 20 - 22 มกราคม 2553 ..post_id=46
15-01-2553 เอกสารประกอบการบรยายหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยโรค ICD 10 for PCU สำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและเจ้าหน้าที่ PCU โรงพยาบาล ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้รหัสโรค (ICD) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2553 ..post_id=45
15-01-2553 สสอ.แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนที่ควรจะเป็นในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปีงบประมาณ 2553 ..post_id=44
13-01-2553 รพ.และ สสอ. สามารถดาวน์โหลดเกณฑ์คะแนนคุณภาพบริการได้ที่ FTP ..post_id=43
08-01-2553 เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคนพิการ ..post_id=42
07-01-2553 สสอ.ฆ้องชัย โหลดข้อมูล Non UC ได้ที่นี่ ..post_id=41
06-01-2553 ข้อมูลค่าว่างเดือน พฤศจิกายน 2552 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย "ดาวน์โหลดข้อมูลประชากร" ..post_id=40
06-01-2553 แบบฟอร์มข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวฯ ..post_id=39
05-01-2553 ไฟล์นำเสนองานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 53 ที่ โรงแรมริมปาว 5 มกราคม 2553 ไฟล์ที่ 2 ..post_id=38
05-01-2553 ไฟล์นำเสนองานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 53 ที่ โรงแรมริมปาว 5 มกราคม 2553 ..post_id=37
04-01-2553 แจ้ง โรงพยาบาลและ สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง งานประกันสุขภาพ สสจ.กส. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ กองทุนหลักประกันฯ ปี 53 วันที่ 5 ม.ค. 53 ณ. ห้องทศพร โรงแรมริมปาว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ..post_id=36
23-12-2552 ให้ทุกหน่วยบริการ บันทึกข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล (Hospital Profile) ประจำปีงบประมาณ 2553 ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สปสช. (http://dc.nhso.go.th/datacenter) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ..post_id=35
22-12-2552 สปสช.ขอนแก่น เชิญประชุม เรื่องการใช้โปรแกรม DMISและโปรแกรมโรคไต วันที่ 23-24 ธันวาคม 52 ตามเอกสารที่แนบ ..post_id=34
16-12-2552 กส 0027.005/501/1021 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เรื่อง ขอเชิญประชุม (ผู้รับผิดชอบ 12-18 แฟ้มโรงพยาบาล) ..post_id=33
15-12-2552 สปสช.ขอนแก่น เชิญประชุมปฏิบัติการระบบสารสนเทศในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับหน่วยบริการ ..post_id=32
11-12-2552 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือที่ กส 0027.005/502/ว 11455 เนื่องจากข้อมูลมีขอบเขตจำกัด จึงขอให้หน่วยบริการประสาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์ (043-815415) เพื่อขอ Password ในการเปิดใช้งานข้อมูล ..post_id=31
11-12-2552 ด่วนที่สุด ที่ กส 0027.005/502/ว 11455 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลค้างชำระกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอกและกรณีค่าใช้จ่ายสูงฯ ..post_id=30
11-12-2552 ขอเชิญเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและเจ้าหน้าที่ PCU โรงพยาบาล อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้รหัสโรค (ICD) หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2553 โดยแจ้งรายชื่อที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ..post_id=29
04-12-2552 โปรแกรมคัดกรองโรคซึมเศร้า ..post_id=28
02-12-2552 ทุกหน่วยบริการที่ใช้โปรแกรม NHSO UCSearch Client ที่มีปัญหาเรื่อง License ExpDate ให้ดาวน์โหลดตัวใหม่ License Manager ที่เมนู "ดาวน์โหลด" ..post_id=27
01-12-2552 ด่วนที่สุด ส่งระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการดเนินการจดทะเบียนคนพิการ ..post_id=26
20-11-2552 เอกสารประกอบการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล 12 ,18 แฟ้ม ..post_id=26
25-11-2552 เรื่อง ประกาศ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ..post_id=25
20-11-2552 แบบบันทึกผลการค้นหาคนพิการของ อสม. (แบบ อสม.พก.) ..post_id=25
18-11-2552 ทุกหน่วยบริการ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผู้พิการ แยกรายหน่วยบริการ พร้อมคำอธิบายคำศัพท์ ได้ที่ เมนูประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย "ดาวน์โหลดข้อมูลผู้พิการ" ..post_id=23
04-11-2552 ทุกหน่วยบริการสามารถดูข้อมูลประชากรแยกสิทธิ์ เดือนกันยายน 2552 ได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ ..post_id=21
03-11-2552 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียนจาก PCU รพ. ,สสอ. ,สอ.ทุกแห่งเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรมอ่านบัตร smart card รุ่นใหม่ 12-13,17-20 พย.52 ..post_id=20
02-11-2552 แจ้งทุกหน่วยบริการที่พิมพ์บัตรประกันสุขภาพ หากข้อมูล วัน/เดือน/ปี เกิด ที่ปรากฏบนบัตรทองไม่ถูกต้อง ให้ตั้งค่ารูปแบบวันที่ของ Shortdate ให้เป็น dd/MM/yyyy แล้วนำเข้าข้อมูล RTR อีกครั้ง แล้วจึงพิมพ์บัตรทอง ..post_id=19
22-10-2552 ไฟล์นำเสนอ งานชี้แจงแนวทางการบริหารงบ UC ปี 53 วันที่ 21 ตุลาคม 52 ณ โรงแรมริมปาว ..post_id=18
20-10-2552 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอสนับสนุนวิทยากร ..post_id=17
19-10-2552 หน่วยบริการที่คีย์ข้อมูลลงทะเบียนบัตรทอง โดยโปรแกรม Welfare ทุกเวอร์ชั่น สามารถส่งข้อมูลลงทะเบียนบัตรทอง Off line งวดที่ 2 ตุลาคม 52 ได้ที่เมนู ปฏิบัติการบัตรทอง เมนูย่อย "ส่งข้อมูลบัตรทองรายงวด" ภายในวันนี้ ..post_id=16
16-10-2552 ที่ กส 0027.005/501/ว 9807 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ (I-WelfareUC version 2.0.0.10) ..post_id=15
15-10-2552 เนื่องจาก เว็บไซต์กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้รับความเสียหายจากไฟล์ไวรัส ที่โจมตีทางเครือข่าย จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกเมนู ซึ่งขณะนี้กำลังแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มายังเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานทุกท่าน ..post_id=14
08-10-2552 หน่วยบริการออกบัตร สามารถดาวน์โหลดข้อมูลประชากร (DBPOP) เดือน สิงหาคม 2552 ได้ที่ Ftp Site ของทุกแห่ง ..post_id=13
08-10-2552 ทุกหน่วยบริการสามารถส่งข้อมูลสำรวจสิทธิ์ว่าง ที่คีย์ด้วยโปรแกรม Province_Servey ได้ที่เมนู ส่งข้อมูลผ่านเว็บ เมนูย่อย "ส่งข้อมูลจากโปรแกรม Province_Servey " ..post_id=12
07-10-2552 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง (คณะกรรมการฯ ชุดที่ 2) ..post_id=11
07-10-2552 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง คณะกรรมการชุดที่ 1 ..post_id=10
02-10-2552 ด่วนที่สุด ขอให้ทุกหน่วยบริการตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าว และรายงานตามแบบฟอร์ม ..post_id=9
02-10-2552 ทุกหน่วยบริการสามารถดูข้อมูล ประชากรแยกสิทธิ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2552 ได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย ดูข้อมูลประชากรรายเดือน ..post_id=8
01-10-2552 ทุกหน่วยบริการ สามารถดาวน์โหลดข้อมูล ค่าว่าง(Null) และ ข้อมูลบัตรทองของหน่วยบริการ (VR) ประจำเดือนสิงหาคม 2552 ได้ที่เมนู ประชากรแยกสิทธิ์ เมนูย่อย ดาวน์โหลดประชากรแยกสิทธิ์ (ใช้รหัสผ่าน) ..post_id=7
01-10-2552 โรงพยาบาลกมลาไสยให้ดาวน์โหลดข้อมูล Reg งวด 2 กันยายน 2552 ใหม่อีกครั้งที่นี่ ..post_id=6
01-10-2552 เพื่อลดปัญหาการพิมพ์บัตรทอง ให้ทุกหน่วยบริการปรับข้อมูล สิทธิ 72 งวด 2 กันยายน 52 ในฟิลด์ Note ให้สั้นลง โดยอาจใช้คำว่า "ต่ออายุโดยสปสช." แทนข้อความที่ยาว ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถพิมพ์บัตรทองได้ ..post_id=5
30-09-2552 ทุกหน่วยบริการ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลบัตรทอง งวด 2 กันยายน 52 ได้ที่ เมนู ปฏิบัตรการบัตรทอง เมนูย่อย ข้อมูลบัตรทองส่งกลับ ทั้งนี้ ก่อนพิมพ์บัตร โปรดตรวจสอบที่อยู่ของผู้ถือบัตร (โดยเฉพาะสิทธิ์ 72) ให้ตรงกับความเป็นจริง ก่อนพิมพ์บัตรทองด้วย ..post_id=4
29-09-2552 ด่วนที่สุด การปรับแนวทางการสนับสนุนและชดเชยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ ..post_id=3
24-09-2552 เว็บไซต์กลุ่มงานประกันสุขภาพ จะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ ภายในต้นเดือน ตุลาคม นี้ ..post_id=2
23-09-2552 เว็บไซต์กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์ กำลังอยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุง อาจมีบางเมนูไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งกำลังดำเนินการแก้ไขโดยด่วนที่สุด ..post_id=1