บุคลากรกลุ่มงานประกันสุขภาพ
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 
 
นางถมญาณี โชติการณ์
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
โทร 081-5924299
E-mail thomyanee@hotmail.com
yaneecho@hotmail.com
thomyanee@yahoo.com
 

นายวีระวัฒน์ ภูกันดาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร 083-3364949
E-mail addyinter@hotmail.com

 
นางกฤษณา ศรีนัครินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร 089-8425418
E-mail kriss_sr@hotmail.co.th

นางขนิษฐา ผกานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 081-0569267
E-mail khanitta_nang@hotmail.com

 

นางสุดารัตน์ มาตบุรมย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
โทรศัพท์ 088-5733835
E-Mail

น.ส.เมทนี  เมทนีดล 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 086-2392236
E-mail dao_matinee@hotmail.com

**ลาศึกษาต่อ**

 

นายอภิชาติ ภูเขียวศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 088-3636453
E-mail apichart.puk@gmail.com


 

 

 

นายคณัสนันท์ ภูจารึก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 082-1124571
E-mail :kanassanan.ph@gmail.com