ติดต่อกลุ่มงานประกันสุขภาพ

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 3/38 ถ.บายพาส-ทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 0-4381-5415 โทรสาร 0-4381-5415

 

นางถมญาณี โชติการณ์
นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ
โทร 081-5924299
E-mail thomyanee@hotmail.com

นายวีระวัฒน์ ภูกันดาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร 083-3364949
E-mail addyinter@hotmail.com

นางกฤษณา ศรีนัครินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
โทร 089-8425418
E-mail kriss_sr@hotmail.co.th

นางขนิษฐา ผกานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 081-0569267
E-mail khanitta_nang@hotmail.com
นางกฤษณา เพียรภายลุน
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 089-0209640
E-Mail jaoh_p@hotmail.com

นายอภิชาติ ภูเขียวศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 088-3636453
E-mail apichart.puk@gmail.com

น.ส.เมทนี  เมทนีดล 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 086-2392236
E-mail dao_matinee@hotmail.com

**ลาศึกษาต่อ**


นางสาวปทิตตา เจริญจิตต์
นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 088-5522653
E-mail ken_ai@hotmail.com