(วันและเดือนเกิด ระบุเป็นตัวเลข 2 หลัก ปีเกิดระบุ เป็น พ.ศ. 4 หลัก)